โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
270 หมู่ 9  ตำบลกองนาง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
เบอร์โทรศัพท์ 08-1975-5413
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายอภินันท์ แสงโสดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอุบล แสงโสดา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1