โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
270 หมู่ 9  ตำบลกองนาง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
เบอร์โทรศัพท์ 08-1975-5413
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอภินันท์ แสงโสดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอุบล แสงโสดา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1