โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
270 หมู่ 9  ตำบลกองนาง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
เบอร์โทรศัพท์ 08-1975-5413
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลกองนาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  21  เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเป็นโรงเรียนสาขา ของโรงเรียนท่าบ่อ เริ่มเปิดเรียนเมื่อ  วันที่  14 พฤษภาคม 2534  มีนายประพันธ์  พรหมกูล  เป็นผู้ดูแล  โดยขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว และมี  นักเรียน ทั้งหมด 86  คน จำนวน  2  ห้องเรียน
                       ต่อมาได้ย้ายมาอยู่  ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์   หมู่  9   บ้านป่าสัก  ตำบลกองนาง           อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย   และที่ดินบริจาค จาก คุณยายแก่นคำ  มั่งมูล  คุณแม่สุบิน  น้อยโสภา  และ              คุณพ่อสุพล  น้อยโสภา  จำนวน  4.5  ไร่ รวมจำนวนที่ดินทั้งสิ้นประมาณ 65 ไร่ โดยได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารจากกรมสามัญศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ  และเมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์   2535  ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นเอกเทศ  โดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม”   กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายศิริ  เพชรคีรี              ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ  อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
                    ในปีงบประมาณ 2545  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา ให้จัดสร้างอาคารเรียนแบบ     กึ่งถาวร  1  หลัง และโรงอาหารมาตรฐาน 300 ที่นั่ง  1  หลัง
              7 กรกฎาคม 2546 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมเปลี่ยนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
                                23  กรกฎาคม  2553  โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม  เปลี่ยนมาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) และ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) ซึ่ง
ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  22 กรกฎาคม 2553 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2553  ปัจจุบันมี  นายสมชัย   การมาโส  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน