โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
270 หมู่ 9  ตำบลกองนาง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
เบอร์โทรศัพท์ 08-1975-5413
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา

             ปรัชญา               
 
“ สุวิชาโน  ภวํ โหติ ”  


     ความหมาย   

“ ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ ”


       คติพจน์   
                                  
“ เรียนดี   กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม   นำอาชีพ ”