โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
270 หมู่ 9   ตำบลกองนาง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
เบอร์โทรศัพท์ 042409022
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเกษร ผาสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายณัฐวุฒิ เจริญกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1