โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
270 หมู่ 9   ตำบลกองนาง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
เบอร์โทรศัพท์ 042409022
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววิไลลักษณ์ อ่างแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกัญญาภัค บับภีร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายธนภัทร หันจรัส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1