โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
270 หมู่ 9  ตำบลกองนาง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
เบอร์โทรศัพท์ 08-1975-5413
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิไลลักษณ์ อ่างแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : wilailak149@gmail.com

นายธนภัทร หันจรัส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : thanapat_benu@hotmail.com