โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
270 หมู่ 9  ตำบลกองนาง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
เบอร์โทรศัพท์ 08-1975-5413
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 
  

สีประจำโรงเรียน     เหลือง - เขียว

                           สีเหลือง    หมายถึง     คุณธรรม  จริยธรรม และความเจริญรุ่งเรือง

                          สีเขียว       หมายถึง    ส่งเสริมอาชีพ และความอุดมสมบูรณ์

 

 อักษรย่อ 
ท.พ.