โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
270 หมู่ 9   ตำบลกองนาง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
เบอร์โทรศัพท์ 042409022
บรรณารักษ์ห้องสมุด

นางเจริญรัตน์ ชนะพันธ์
ครู คศ.1