โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
270 หมู่ 9  ตำบลกองนาง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
เบอร์โทรศัพท์ 08-1975-5413
บรรณารักษ์ห้องสมุด

นางเจริญรัตน์ ชนะพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1